Leesrooster


09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Noach

Tora: Gen. 6:9-11:32

Haftarah: Jes. 54:1 -55:5

Brit Chadasja: Mat. 24:36-46

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Lech Lecha – Ga uit

Tora: Gen.12:1 – 17:27

Haftarah: Jes. 40:27- 41:16

Brit Chadasja: Hand. 3:1-26

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Wajjira – En Hij verscheen

Tora: Gen. 18:1 -22:24

Haftarah: 2 Kon. 4:1-37

Brit Chadasja: Lukas 1:5-25

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Chajje Sarah – over het leven van Sarah

Tora: Gen. 23:1: -25:18

Haftara: 1 Kon. 1:1-31

Brit Chadasja: Joh. 16:12-27