Ahavat Olam

Messiaanse Kehilah H.I.A.

diensten


diensten
(Online) Shabbatdienst
Elke week hebben we een shabbatdienst op locatie die we live streamen.
De dienst kunt u live volgen of later bekijken op Youtube via deze link, alle diensten zijn op youtube terug te zien.
De dienst kunt u ook volgen op facebook van Yeshivat Shuvu Nederlands via deze link.
De dienst begint om 9:30 uur.

Online Bijbelstudie
De volgende geplande Bijbelstudies:
- Donderdag Bijbelstudie link: https://zoom.us/j/92106336818. Het wachtwoord is "Shuvu".

Bar/Bat Mitsva 
Vanaf 17 oktober a.s. gaan we starten met een groep mensen (zowel kinderen als volwassen) die hun Bar- of Bat Mitsva willen gaan doen.
Deze lessen zullen om de week plaats gaan vinden op sjabbat tussen ca. 11.00 - 12.00 uur en kunnen ook bijgewoond worden via zoom. De link volgt nog.
De volgende onderdelen zullen aanbod komen:
- Torah lezen én zingen
- T’filah: gebed en belijdenis
- Avodah: ethiek en moessar
Als u ook interesse heeft kunt u zich opgeven via onderstaand e-mailadres. Als u vragen heeft horen we dat graag.
Zoomlink om online mee te doen: https://zoom.us/j/97574365591  - Paswoord: Mitswa

Leesrooster


09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Vajisjlach – en hij zond

Tora: Gen. 32:4- 36:43
Haftara: Obadja 1:1-21
Brit Chadasja: Matt.2:13-23

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Wajeesjev – en hij vestigde

Gen. 37:1- 40:23
Haftara : Zach.2:14 – 4:7
Brit Chadasja Joh.10:22-28

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Mikeets - ten einde van

Tora Gen. 41:1 – 44:17
Haftara 1 Kon. 3:15 -4:1
Brit Chadasja Lukas 24:13-29

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Wajigasj – en hij nadede

Tora Gen.44:18 – 47:27
Haftara Ez. 37:15:28
Brit Chadasja Lukas 24:30-48

sjabbat schema


09:00 AM  -  09:30 AM
Binnenkomst en klaarzetten
09:30 AM  -  10:15 AM
Begin Shabbat shacherit (gebeden)
10:15 AM  -  10:30 AM
Het Shema en Amida (gebeden)
10:30 AM  -  11:00 AM
Thora en andere schriftlezingen
11:00 AM  -  11:45 AM
De onderwijzing
11:45 AM  -  12:00 PM
Opruimen en afsluiten

Onze visie


Onze visie
Wij willen bouwen aan het Koninkrijk van HaShem, wat met de komst van Yeshua, onze Messias op aarde gevestigd zal worden. Wij geloven dat dit Koninkrijk in Israël zal zijn, met Jerusalem als hoofdstad waar de Troon van de Messias zal zijn gevestigd. Dit mogen we doen op de manier zoals Yeshua ons heeft opgedragen: ''...Ga dus op weg en maak alle volken mij tot Talmidim (leerlingen), ... , en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. ’’ (dat zijn Hashem’s Mitzvot, Zijn Thora, toegelicht door de profeten, de Messias en zijn leerlingen)

Wij zijn zelf discipelen (Talmidim) van Yeshua en willen onderwijs delen over de Thora, de profeten, de evangeliën en de geschriften van het (ver)nieuw(d)e testament, met als doel andere discipelen van Hem te maken. We geloven dat iedere volgeling van Yeshua gaven heeft ontvangen om Hashem te dienen en als gemeente streven we ernaar om elkaar daarin te bemoedigen en te ondersteunen. Als gemeente willen we ook benadrukken dat G-ds Koninkrijk gebouwd wordt met mensen voor mensen, dus relatie en gemeenschap staan hoog in het vaandel. Onze gemeente is meer dan alleen een samenkomst op Shabbat: we zijn een familie die verbonden is in het geloof en in het doen van het werk wat Hashem voor ons heeft bereidt.

Als gemeente willen we openstaan voor iedereen. De drempel is zo laag mogelijk. De andere kant is dat we iedereen wel willen aanmoedigen om met ons mee te groeien in kennis en het in de praktijk brengen van ons geloof.

13 grondstellingen van ons geloof

Hashem
1. Hashem is één en er is geen ander. Hij is de eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
2. Het ‘Shema’ is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden worden hierin besloten.
Israël
3. De liefde voor Israel (ahavat Israël) is onze belangrijkste grondslag. We geloven dat naastenliefde(ahavat HaZulat) en het redden van een ziel in Israël gelijk staat aan het redden van het gehele huis van Israël
4. Wij geloven in de terugkeer van de ‘Anusiem’ naar het land Israël en naar authentiek messiaans geloof als onderdeel van de terugkeer en redding van heel Israël.
5. Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te brengen, een ‘licht voor de heidenen’ te zijn en de heidenen te brengen in de verbonden van Israël, het naar het ultieme licht, de Messias,

De Messias
6. Yeshua uit Nazaret is de beloofde joodse Messias waarover gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
7. De Messias vertegenwoordigd een éénheid (Yechidah) met Israël en iedere poging om Yeshua van Zijn joodse volk te scheiden wordt als antisemitisme beaschouwd.

De verbonden
8. De Thora is G-d’s liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ‘Ketubah’ totdat Hemel en aarde zijn vergaan.
9. De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, waarbij dit deelgenootschap dan ook zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaShem, de Messias en het
Joodse volk.
10. Beginnend bij Abraham een mondelinge overlevering (onderwijs) is doorgegeven aan Israël door Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
11. Er is een unieke roeping en rol voor de messiaans joodse gelovigen om alle volken op te roepen om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaShem.

De Verlossing
12. Om onze Messias in ere te herstellen in Sion moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek joods-messiaans beginsel.
13. We kunnen Zijn terugkeer bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met G-d.

Onze organisatie


Kehilat Ahavat Olam is een Joods Messiaanse kehilah. Kehilah is het hebreeuwse woord voor gemeenschap of gemeente.
Ahavat Olam betekent ‘eeuwige liefde’. Het is de naam van een Joods gebed waarin G-d’s oneindige liefde voor Zijn volk wordt geprezen. Het heeft een link naar de tekst in Johannes 3:16 waarin wordt uitgelegd hoe G-d uiting geeft aan Zijn eeuwige liefde. Onze gemeente draait om deze liefde. Als Joods Messiaanse gemeente vormen we een brug tussen het christendom en het jodendom.
Waarom Christendom? Omdat we geloven in het meest fundamentele, essentiële grondbeginsel van het christendom, namelijk dat Yeshua (zijn griekse naam is Jezus) de Messias is. Waarom Joods? Omdat we weten dat deze Yeshua joods is en behoort tot Israël. (Mattheus 15:24)
Wij geven hier vorm aan door een authentiek messiaans joodse dienst te verzorgen, waarin ruimte is voor de lezing van de Thora, studie uit de Thora, Haftora, de geschriften en het Brit Chadasha, tot opbouw en bemoediging voor de gelovigen in de laatste dagen voor de komst van de Messias.
Ook is er een groeiende gemeenschap van gelovigen die naast de dienst aan G-d dienstbaar zijn naar elkaar en de mensen om ons heen. (Ahavat Olam)
We heten je graag welkom!

Organisatie
Als gemeente zijn we onderdeel van Yeshivat Shuvu. Deze Yeshiva geeft wereldwijd onderwijs aan veel Joods-messiaanse leerlingen, onder leiding van Rabbijn Itschak Shapira. De leider van deze gemeente en Yeshivat Shuvu NL is Ruben van der Slik. Meer info hierover https://nl.shuvu.tv/  en www.ahavatammi.org 

Het bestuur
Voorzitter: dhr R. van der Slik
Penningmeester: dhr. S. Janse
Secretaris: dhr. B. van Zanten
Bestuurslid: dhr. A. Weijde

Beloningsbeleid:
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850
Onze organisatie Onze organisatie

onze dienst


Het Shema en de gebeden van Israël

Als onderdeel van de gemeente van de Messias zijn we geënt in het huis van Israël. Als gemeente streven we er ook naar om samen te leren bidden zoals Yeshua, zijn Discipelen en alle joodse gelovigen die erbij kwamen tot enkele honderden jaren na Yeshua’s komst dit deden. (in Markus 11:25 wordt het staande ‘Amida’ genoemd , in Handelingen 3:1 en Handelingen 10:30 lezen we over de vaste gebedstijden die zowel door Joden als niet-Joden werden gehanteerd)

De geloofsbelijdenis van Israël is het Shema, wat ook door onze Messias wordt aangemerkt als het belangrijkste gebod. (Marcus 12:29, Matt. 22:37) Als gemeente willen we hier ten minste vorm aan geven door gezamenlijk te beginnen met het ochtendgebed op sabbat-morgen. Dit doen we met behulp van de ‘Ahavat Olam sidoer’. Indien bezoekers deze zelf niet bezitten kunnen ze deze ter plaatse lenen.

De Thora lezing en het onderwijs

Na het ochtendgebed (shacherit) en het persoonlijke gebed gaat de dienst verder met de Thora-lezing. Hierbij worden er bezoekers opgeroepen om uit de Thora te lezen. Dit mag in het Hebreeuws of in het Nederlands. Na de Thora lezing (haftarah & nieuwe testament) zal er een korte onderwijzing zijn, waarbij ook ruimte is voor vragen.

Donaties


Giften 

U kunt uw gift overmaken op ons banknummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam 

De Kehilat wordt aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

weeshuis bobby


Weeshuis Bobby 

Als Kehilat Ahavat Olam sponsoren we een weeshuis in India dat opgezet is door Bobby.

Zijn echte naam is Masilamani Garikimukku
Ondanks dat ruim 80% procent van India hindoe is, is Bobby christelijk opgegroeid. Zijn grootvader heeft door een christelijk evenement Yeshua/Jezus mogen leren kennen en aangenomen als zijn redder. Zo heeft Bobby's grootvader Bobby's vader mogen opvoeden met de christelijke normen en waarden, zo is later Bobby zelf ook opgevoed en op 12 jarige leeftijd heeft hij Yeshua/Jezus aangenomen als zijn redder.

Bobby's vader zag hoeveel armoede er was en nam het besluit om 2 wezen in huis te nemen. Ze leerden hen de Bijbelverhalen en leerde hen dat de God van de Bijbel de enige God is. Het begon dus met 2 kinderen die in huis genomen zijn, maar het werden er steeds meer. Bobby’s vader is in 2009 overleden en Bobby heeft zijn vader’s werk/taak overgenomen. Het huis is uitgegroeid tot een weeshuis en er wonen inmiddels 46 kinderen.

Bobby’s doel is in eerste instantie de zorg voor deze kinderen. Zorgen dat ze eten, drinken, onderdak etc. krijgen maar ook dat ze het geloof meekrijgen, want dat is een essentieel fundament voor hun leven.
Bobby's verdere visie is om het evangelie te verkondigen aan de mensen om zich heen en hij zou meer wezen in huis willen nemen. Er zijn veel wezen op straat, maar Bobby heeft nu slechts plek voor 46 kinderen.

Wilt u ons helpen? Dan kunt u uw gift overmaken aan NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam o.v.v. weeshuis Bobby.

Contact


  • Vijverhof 10, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland